به گزارش بنکر (Banker)، رییس کل این بانک با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ذخایر بانک مرکزی، افزود: سیاست ما حفظ ذخایر بانک مرکزی و استفاده از سایر منابع در کشور از جمله منابع حاصل از صادرات غیر نفتی است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232485/نظام-بانکی-نیاز-به-جراحی-دارد