به گزارش بنکر (Banker)، سید ضیاء ایمانی – مدیر عامل بانک – در این رابطه گفت: بانک مهر اقتصاد یک سازمان راهبرد محور است و استقرار و توسعه بانکداری اسلامی مهم ترین راهبرد آن است لذا دو اصل بهینه گی اقتصادی و ارایه عملیات بانکی شرعی و نوین همواره در اولویت برنامه های بانک قرار دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232488/بانکداری-اسلامی،-راهبرد-بانک-مهر-اقتصاد