در این گزارش حجم تخمینی کل قاچاق اعم از قاچاق ورودی و خروجی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است.

در گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید شده است که موجودی انبار و یا تولید زیرزمینی در این روش آماری در نظر گرفته نشده که این امرموجب انحراف جدی در آمارها می شود؛ همچنین با فرض پذیرش ارقام مذکور،سهم قاچاق کالا درتجارت خارجی ایران تغییر محسوسی نیافته، به گونه ای که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال هایی که کشور نزدیک ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، جای خود را به حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در شرایط واردات ۴۰ میلیارد دلاری داده است.

همچنین وجود بیش از ۷ منطقه آزاد فعلی و ۸ منطقه آزاد پیشنهادی به مجلس، بیش از ۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر، بیش از ۱۲ معبر غیررسمی، حدود ۱۶۰ گمرک رسمی، حدود ۴۰۶ تعاونی مرزنشین، حدود ۷۲ هزار سهمیه ملوانی و حدود ۳۴ سهمیه مسافری و معافیت های متعدد بندری و منطقه ای زمینه ساز سازماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات کالا شده است.
همچنین کنترل وجوه ازطریق نظام بانکی وتکمیل صددرصدی رویه های مبارزه با پولشویی وسامانه نظارت ارزی وتکمیل لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس، به عنوان توصیه های دیگربرای مقابله با قاچاق مورد تاکید قرارگرفته است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179332/حجم-فعلی-قاچاق-آتشی-بر۶۰۰-هزار-فرصت-شغلی