همچنین، محاسبه ارزش پرتفوی غیربورسی شرکت به مبلغ ۱۵۷٫۸۰۰
میلیون ریال محاسبه شده است. این مازاد ارزش از محل سرمایه گذاری در سهام شرکت
سرمایه گذاری مهر می باشد. ارزش سایر سرمایه گذاری های غیربورسی که عمدتا شامل
صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بدهی می باشد، معادل ارزش خرید آنان در نظر گرفته
شده است.

با توجه به محاسبات مازاد ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی
شرکت و همچنین لحاظ نمودن حقوق صاحبان سهام شرکت گروه بهمن بر اساس صورت های مالی
سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۶، ارزش خالص دارایی های هر سهم
شرکت و بر اساس جدول شماره دو معادل با ۲٫۰۹۷ ریال برآورد می شود که با توجه به قیمت فعلی سهام شرکت در بازار بورس
که ۱٫۳۹۳ ریال می باشد، نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی هر سهم شرکت معادل ۶۶ درصد
ارزش معاملاتی سهام شرکت است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/178107/قیمت-این-سهم-به-۶۶-درصد-nav-رسید-سهم-سنگین-دوقلوهای-سنگ‌آهنی-در-ارزش-سرمایه‌گذاری‌ها